Code Project Ghoul [Update] mới nhất 2022 và cách nhập code

Project Ghoul là một tựa game nằm trong hệ thống của Roblox. Bài viết này Minh Vy sẽ tổng hợp các mã giftcode mới nhất và cách nhập code. Nào chúng mình cùng bắt đầu bài viết nhé.

Project Ghoul

Code Project Ghoul mới nhất tháng 4/2023

THỜI GIAN CẬP NHẬT CODE GẦN NHẤT LÀ 21/03/2023.
 • EasterSoon – 30 spins + exp and yen booster (NEW)
 • BunnyBun – spins + material and boss drop boosters (NEW)
 • EventOver1 – 25 spins, 25 mins of x2 exp, materials and yen, 15 mins of x2 drops
 • EventOver2 – 25 spins, 25 mins of x2 exp, materials and yen, 15 mins of x2 drops
 • MoreFixes – 25 Spins
 • Sorry4TradingIssues – 25 Spins
 • ThanksFor41MVisits – Free Rewards
 • Almost200kFavorites – Free Rewards
 • HAPPYXMAS – 25 spins
 • HAPPYXMAS2 – 25 spins
 • X2BOSSDROPONE – 15 mins x2 drops
 • X2BOSSDROPTWO – 15 mins x2 drops
 • X2BOSSDROPTHREE – 15 mins x2 drops
 • JAYPRO – 40 mins x2 exp, 40 mins x2 materials
 • Halloween2022 – Free Rewards
 • SorryForResettingTrouble – 25 spins, 15 mins x2 exp and materials, 10 mins x2 drops
 • NewCode1 – 50 spins, 30 mins x2 drop rate
 • NewCode2 – 50 spins, 50 mins x2 exp and materials
 • StrawOne – 25 spins, 25 mins x2 materials, 25 mins x2 exp
 • StrawTwo – 25 spins, 25 mins x2 materials, 25 mins x2 exp
 • StrawThree – 25 spins, 15 mins x2 drop rate
 • StrawFour – 25 spins, 15 mins x2 drop rate
 • BleachSoon4 – Redeem code for free rewards
 • BleachSoon3 – Redeem code for free rewards
 • BleachSoon2 – Redeem code for free rewards
 • BleachSoon1 – Redeem code for free rewards
 • HelloThere1 – 25 spins + 15 mins x2 boss drop
 • HelloThere2 – 25 spins + 15 mins x2 boss drop
 • HelloThere3 – 25 spins + 20 mins x2 exp & materials
 • HelloThere4 – 25 spins + 20 mins x2 exp & materials
 • Code1 – 25 spins + 15 mins x2 boss drop
 • Code2 – 25 spins + 15 mins x2 boss drop
 • Code3 – 25 spins + 20 mins x2 exp & materials
 • Code4 – 25 spins + 20 mins x2 exp & materials
 • Kuzen – Redeem code for 15 spins
 • Re13th – Redeem code for 15 spins, 20 mins x2 drop
 • UpdateIsHere – Redeem code for 15 spins, 20 mins x2 materials and exp
 • UpdateSoon – Redeem code for 35 spins, 20 mins of mats and exp
 • 55KLikes – Redeem code for 20 spins + 10 mins x2 boss drop
 • Easter – Redeem code for 15 Spins
 • 50KLIKES – Redeem code for 15 Spins
 • 35MVISITS – Redeem code for 15 Spins
 • 175KFAVS – Redeem code for 15 Spins
 • LoveJay – Redeem code for 30 Spins, 50k Yen, 20 mins of X2
 • KakujasAreHere – 5k RC Cells & 600 Materials
 • Sorry! – Redeem code for Spins, Materials, Yen, and Boosts
 • Nutcracker! – Redeem code for Spins, Materials, Yen, and Boosts
 • Noro! – Redeem code for Spins, Materials, Yen, and Boosts
 • 47kLikes! – Redeem code for 40 spins, 447 materials, 147k YEN, 60 mins of x2 exp and materials
 • Sorry4Lags – Redeem code for 1 hour x2 exp & mats, 1.2k mats, 25 spins and 75k YEN
 • AdamWorksHard – Redeem code for 1 hour x2 exp & mats, 1.2k mats, 25 spins and 75k YEN
 • RankedMatchesPog – Redeem code for Free Spins
 • IXA! – Redeem code for Free Spins
 • 38kLikes! – Redeem code for Free Spins
 • StarcodeBenni – Redeem code for 15 Spins
 • Sub2FloatyZone – Redeem code for 15 Spins
 • CodexGeas – Redeem code for 15 Spins
 • Sub2BokTheGamer – Redeem code for 15 Spins
 • Sub2Kakuja – Redeem code for 15 Spins
 • subtoAlphamisfits – Redeem code for 15 Spins
 • KyleGotNoMaidens – Redeem code for 15 Spins
 • NARUTOGHOUL30K – Redeem code for 15 Spins
 • Release! – Redeem code for 30 Spins
 • WeAreSorry! – Redeem code for 30 Spins
 • 3000Players! – Redeem code for 30 Spins
 • Sub2JustYami – Redeem code for 15 Spins
 • SubToJay – Redeem code for 15 Spins
 • XBOXSUPPORT – Redeem code for 20 Spins
 • LastShutdownForToday – Redeem code for 30 Spins
 • SubToKilik – Redeem code for 15 Spins

Project Ghoul Codes đã hết hạn

 • StrawOne—Redeem for 25 spins, 25 minutes of 2x materials, and 25 mins 2x XP
 • StrawTwo—Redeem for 25 spins, 25 minutes of 2x materials, and 25 mins 2x XP
 • StrawThree—Redeem for 25 spins and 15 minutes of 2x drop rate
 • StrawFour—Redeem for 25 spins and 15 minutes of 2x drop rate
 • BleachSoon1—Redeem for 25 Spins
 • BleachSoon2—Redeem for 25 Spins
 • BleachSoon3—Redeem for 25 Spins
 • BleachSoon4—Redeem for 25 Spins
 • HelloThere1—Redeem for free Spins
 • HelloThere2—Redeem for free Spins
 • HelloThere3—Redeem for free Spins
 • HelloThere4—Redeem for free Spins
 • Code4— Redeem for 25 spins and 20 mins x2 exp & materials
 • Code3—Redeem for 25 spins and 20 mins x2 exp & materials
 • Code2—Redeem for 25 spins and 15 mins x2 boss drop
 • Code1—Redeem for 25 spins and 15 mins x2 boss drop
 • Kuzen—Redeem for 15 spins
 • Re13th—Redeem for 15 spins and 20 minutes of 2x Drops
 • UpdateIsHere—Redeem for 15 spins, 20 minutes of 2x Mats and XP
 • UpdateSoon—Redeem for 35 Spins
 • 55KLikes—Redeem for 20 Spins and 10 minutes 2x Boss Drop boost
 • Easter—Redeem for 15 Spins
 • 50KLIKES—Redeem for 15 Spins
 • 35MVISITS—Redeem for 15 Spins
 • 175KFAVS—Redeem for 15 Spins
 • LoveJay—Redeem for 30 Spins, 50k Yen, and a 20-minute Boost
 • KakujasAreHere—Redeem for 5k RC Cells and 600 Materials
 • 47kLikes!—Redeem for 40 Spins, Materials, Yen, and Boosts
 • KyleGotNoMaidens—Redeem for 15 Spins
 • Sorry!—Redeem for 35 Spins, 1.5k Materials, 150k Yen, and 25 mins 2x Boosts
 • Noro!—Redeem for 20 Spins, Materials, Yen, and Boosts
 • Nutcracker!—Redeem for 20 Spins, Materials, Yen, and Boosts
 • Sorry4Lags—Redeem for 1 hour x2 exp & mats, 1.2k mats, 25 spins, and 75k Yen
 • AdamWorksHard—Redeem for 1 hour x2 exp & mats, 1.2k mats, 25 spins, and 75k Yen
 • RankedMatchesPog—Redeem for Cash and 20 Spins
 • IXA!—Redeem for Cash and 20 Spins
 • 38kLikes!—Redeem for Cash and Spins
 • 3000Players!—Redeem for 30 Spins
 • WeAreSorry!—Redeem for 30 Spins
 • CodexGeas—Redeem for 15 Spins
 • LastShutdownForToday—Redeem for 30 Spins
 • XBOXSUPPORT—Redeem for 20 Spins
 • Release!—Redeem for 30 Spins
 • 16MVISITS! – Redeem code for 2600 Yen!
 • For Free Yen and Spins: This is not a typical code – to redeem successfully press the spacebar button on your keyboard, one time (or as many times as you’d like). Then press Submit to redeem your reward.
 • 21000Likes! – Redeem for lots of free Yen!
 • 21500Likes! – Redeem for lots of free Yen!
 • 22000Likes! – Redeem for lots of free Yen!
 • 22500Likes! – Redeem code for lots of free Yen!
 • HappyThanksGiving2020! – Redeem code for a reward!
 • PartnershipApproved! – Redeem code for a reward!
 • Kaneki Ken – Redeem code for rewards!
 • PG_GroupMember – Redeem code for rewards! (Group members only!)
 • Update2.5! – Redeem code for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 20500Likes! – Redeem code for lots of free Yen!
 • 19500Likes! – Redeem code for lots of free Yen!
 • 20000Likes! – Redeem code for lots of free Yen!
 • 14MVISITS! – Redeem code for lots of free Yen!
 • 18000Likes! – Redeem this code for some free Yen!
 • 16500Likes! – Redeem code for Yen!
 • 11MVISITS! – Redeem code for a reward!
 • 17500Likes! – Redeem code for a reward!
 • 9.5MVISITS! – Redeem code for Yen!
 • 8MVISITS! – Redeem code for Yen!
 • 7.5MVISITS! – Redeem code for Yen!
 • 7MVISITS! – Redeem code for Yen!
 • 6MVISITS! – Redeem code for Yen!
 • 5.5MVISITS! – Redeem code for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 3.6MVISITS! – Redeem code for 2,500 Yen & Free Spins! (Group members only!)
 • 15000Likes! – Redeem code for Yen!
 • 14500Likes! – Redeem code for Yen!
 • 14000Likes! – Redeem code for Yen!
 • 13000Likes! – Redeem code for Yen!
 • 12000Likes! – Redeem code for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 11000Likes! – Redeem code for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 10000Likes! – Redeem code for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 9500Likes! – Redeem code for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 9000Likes! – Redeem for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 8500Likes! – Redeem for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 2.7MVISITS! – Redeem for Free Spins & 250 Mats!
 • 8000Likes! – Redeem for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 7500Likes! – Redeem for 2,500 Yen & Free Spins!
 • 7000Likes! – Redeem for 2,500 Yen & Free Spins!
 • UseCodeBenni – Redeem for 500 Yen & Free Spins!
 • CodexGeas – Redeem for Spins
 • 6500Likes! – Redeem for Spins
 • NarutoGhoul – Redeem for Spins
 • YamiRoyale – Redeem for Spins
 • 6000Likes!
 • 5500Likes!

Hướng dẫn cách nhập code Project Ghoul

Bước 1: Bạn truy cập vào Roblox, tìm và chọn mode chơi game.

Bước 2: Chọn vào mục Menu ở cuối màn hình.

Bước 3: Bạn nhập code vào ô trống và ấn nút Submit để nhận quà tặng từ mã code nhé.

Chúc các bạn thành công. Đừng quên thường xuyên ghé thăm website vào chuyên mục Game Online để cập nhật mã giftcode thường xuyên nhé. Cảm ơn các game thủ đã đọc bài chia sẻ của em ạ.

tư vấn

 

 

5/5 (1 Review)
Bình luận bài viết (0 bình luận)

0969 001 863