Code Slayers Unleashed MỚI NHẤT 2023 và cách nhập

Slayers Unleashed là một trong những tựa game nằm trong hệ thống của Roblox. Bài viết này Minh Vy sẽ tổng hợp các mã giftcode mới nhất và cách nhập code. Nào chúng mình cùng bắt đầu bài viết thôi nhé.

Slayers Unleashed

Code Slayers Unleashed mới nhất tháng 3/2023

THỜI GIAN CẬP NHẬT CODE GẦN NHẤT LÀ 08/02/2023.

Roblox Slayers Unleashed Codes mới cập nhật

 • ;code RobloxDownBDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code RobloxDownBDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code RobloxDownBDAReroll3 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code RobloxDownBDAReroll4 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code RobloxDownBDAReroll5 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code RobloxDownRaceReroll – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code RobloxDownRaceReroll2 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code RobloxDownRaceReroll3 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code RobloxDownRaceReroll4 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code RobloxDownRaceReroll5 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code RobloxDownBreathingReroll – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code RobloxDownBreathingReroll2 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code RobloxDownBreathingReroll3 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code RobloxDownBreathingReroll4 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code RobloxDownBreathingReroll5 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code InsectClanReroll – Redeem code to reroll your Clan (NEW)
 • ;code InsectClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan (NEW)
 • ;code InsectClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan (NEW)
 • ;code InsectClanReroll4 – Redeem code to reroll your Clan (NEW)
 • ;code InsectClanReroll5 – Redeem code to reroll your Clan (NEW)
 • ;code InsectRaceReroll – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code InsectRaceReroll2 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code InsectRaceReroll3 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code InsectRaceReroll4 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code InsectRaceReroll5 – Redeem code to reroll your Race (NEW)
 • ;code InsectBreathingReroll – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code InsectBreathingReroll2 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code InsectBreathingReroll3 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code InsectBreathingReroll4 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code InsectBreathingReroll5 – Redeem code to reroll your Breathing (NEW)
 • ;code InsectBDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code InsectBDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code InsectBDAReroll3 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code InsectBDAReroll4 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code InsectBDAReroll5 – Redeem code to reroll your Demon Art (NEW)
 • ;code InsectExpBoost – Redeem code for an Experience boost (NEW)
 • ;code InsectExpBoost2 – Redeem code for an Experience boost (NEW)
 • ;code InsectExpBoost3 – Redeem code for an Experience boost (NEW)
 • ;code InsectExpBoost4 – Redeem code for an Experience boost (NEW)
 • ;code InsectExpBoost5 – Redeem code for an Experience boost (NEW)
 • ;code InsectMarkReroll – Redeem code to reroll your Slayer Mark (NEW)
 • ;code InsectMarkReroll2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark (NEW)
 • ;code InsectMarkReroll3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark (NEW)
 • ;code InsectMarkReroll4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark (NEW)
 • ;code InsectMarkReroll5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark (NEW)
 • ;code HolidaysMarkReroll – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code HolidaysMarkReroll2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code HolidaysMarkReroll3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code HolidaysMarkReroll4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code HolidaysMarkReroll5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code HolidaysExpBoost – Redeem code for an Experience boost
 • ;code HolidaysExpBoost2 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code HolidaysExpBoost3 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code HolidaysExpBoost4 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code HolidaysExpBoost5 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code HolidaysBreathingReroll – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code HolidaysBreathingReroll2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code HolidaysBreathingReroll3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code HolidaysBreathingReroll4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code HolidaysBreathingReroll5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code HolidaysRaceReroll – Redeem code to reroll your Race
 • ;code HolidaysRaceReroll2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code HolidaysRaceReroll3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code HolidaysRaceReroll4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code HolidaysRaceReroll5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code HolidaysBDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code HolidaysBDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code HolidaysBDAReroll3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code HolidaysBDAReroll4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code HolidaysBDAReroll5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code HolidaysClanReroll – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code HolidaysClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code HolidaysClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code HolidaysClanReroll4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code HolidaysClanReroll5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NewYearsExpBoost – Redeem code for an Experience boost
 • ;code NewYearsExpBoost2 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code NewYearsExpBoost3 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code NewYearsClanReroll – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NewYearsClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code NewYearsBreathingReroll – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code NewYearsBreathingReroll2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code NewYearsBreathingReroll3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code NewYearsBDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code NewYearsBDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code NewYearsBDAReroll3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Upd99RaceReroll – Redeem code to reroll your Race
 • ;code Upd99RaceReroll2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code Upd99RaceReroll3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code Upd99BDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Upd99BDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Upd99BDAReroll3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Upd99BDAReroll4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Upd99ClanReroll – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code Upd99ClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code Upd99ClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ChristmasRaceReroll – Redeem code to reroll your Race
 • ;code ChristmasRaceReroll2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code ChristmasRaceReroll3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code ChristmasBDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ChristmasBDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ChristmasBDAReroll3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ChristmasBreathingReroll – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code ChristmasBreathingReroll2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code ChristmasBreathingReroll3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code ChristmasBreathingReroll4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code ChristmasBreathingReroll5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code ChristmasClanReroll – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ChristmasClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ChristmasClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ChristmasMarkReroll – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code ChristmasMarkReroll2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code ChristmasMarkReroll3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code ChristmasExpBoost – Redeem code for an Experience boost
 • ;code ChristmasExpBoost2 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code ChristmasExpBoost3 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code UpdateMarkReroll – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code UpdateMarkReroll2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code UpdateMarkReroll3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code UpdateMarkReroll4 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code UpdateMarkReroll5 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code UpdateExpBoost – Redeem code for an Experience boost
 • ;code UpdateExpBoost2 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code UpdateExpBoost3 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code UpdateExpBoost4 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code UpdateExpBoost5 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code UpdateStatReset – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code UpdateStatReset2 – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code UpdateStatReset3 – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code UpdateStatReset4 – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code UpdateStatReset5 – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code UpdateClanReroll – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code UpdateClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code UpdateClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code UpdateClanReroll4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code UpdateClanReroll5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code UpdateBreathingReroll – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateBreathingReroll2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateBreathingReroll3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateBreathingReroll4 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateBreathingReroll5 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateBreathingReroll6 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateBreathingReroll7 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateBreathingReroll8 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code UpdateRaceReroll – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UpdateRaceReroll2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UpdateRaceReroll3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UpdateRaceReroll4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UpdateRaceReroll5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code UpdateBDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code UpdateBDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code UpdateBDAReroll3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code UpdateBDAReroll4 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code UpdateBDAReroll5 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code PreUpdateMarkReroll2 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code PreUpdateMarkReroll3 – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code PreUpdateExpBoost2 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code PreUpdateExpBoost3 – Redeem code for an Experience boost
 • ;code PreUpdateClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code PreUpdateClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code PreUpdateBreathingReroll2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code PreUpdateBreathingReroll3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code PreUpdateBDAReroll – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code PreUpdateBDAReroll2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code PreUpdateStatReset2 – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code PreUpdateStatReset3 – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code PreUpdateMarkReroll – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code PreUpdateExpBoost – Redeem code for an Experience boost
 • ;code PreUpdateStatReset – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code PreUpdateClanReroll – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code PreUpdateBreathingReroll – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code BreathingValReset1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code BreathingValReset2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code DemonArtValReset1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code DemonArtValReset1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ValExpBoost – Redeem code for an Experience boost
 • ;code ValResetPoints1 – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code ClanRerollVal2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ClanRerollVal3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ClanRerollVal4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code RaceRerollVal1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code RaceRerollVal2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code RaceRerollVal3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code RaceRerollVal4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MakeupBreathingReset[1-10] – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code MakeupDemonArtReset[1-10] – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code MakeupClanReroll[1-10] – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code MakeupRaceReroll[1-10] – Redeem code to reroll your Race
 • ;code MakeupMarkReroll[1-5] – Redeem code to reroll your Slayer Mark
 • ;code MakeupExpBoost – Redeem code for an Experience boost
 • ;code MakeupStatReset – Redeem code for a Stat Reset
 • ;code FillerBreathingReset1 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code FillerBreathingReset2 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code FillerBreathingReset3 – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code FillerDemonArtReset1 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code FillerDemonArtReset2 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code FillerDemonArtReset3 – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code FillerClanReroll1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code FillerClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code FillerClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code FillerClanReroll4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code FillerClanReroll5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code FillerRaceReroll1 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code FillerRaceReroll2 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code FillerRaceReroll3 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code FillerRaceReroll4 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code FillerRaceReroll5 – Redeem code to reroll your Race
 • ;code Breathing1Summer – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code Breathing2Summer – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code Breathing3Summer – Redeem code to reroll your Breathing
 • ;code Demon1Summer – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Demon2Summer – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code Demon3Summer – Redeem code to reroll your Demon Art
 • ;code ClanReroll1 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ClanReroll2 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ClanReroll3 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ClanReroll4 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code ClanReroll5 – Redeem code to reroll your Clan
 • ;code 4xExp – Redeem code for an Experience boost
 • ;code ResetPoints – Redeem code for a Stat Reset

Roblox Slayers Unleashed Codes v0.92 Update

BreathingDemon ArtRace Roll
;code Breathing1Summer;code Demon1Summer
;code Breathing2Summer;code Demon2Summer
;code Breathing3Summer;code Demon3Summer
;code NewBreathingReset1;code NewDemonArtReset1
;code NewBreathingReset2;code NewDemonArtReset2
;code NewBreathingReset3;code NewDemonArtReset3
Slayer MarkClan RollExtra Codes
;code ClanReroll1;code 4xExp
;code ClanReroll2;code ResetPoints
;code ClanReroll3
;code ClanReroll4
;code ClanReroll5
;code NewClanReroll1
;code NewClanReroll2
;code NewClanReroll3
;code NewClanReroll5

Slayers Unleashed Patreon Codes

BreathingDemon ArtClan RollRace RollExtra
;code SummerPow1;code SummerSide1;code SumClan1;code SumRace1;code PNICHI1
;code SummerPow2;code SummerSide2;code SumClan2;code SumRace2;code PNICHI2
;code SummerPow3;code SummerSide3;code SumClan3;code SumRace3
;code SummerPow4;code SummerSide4;code SumClan4;code SumRace4
;code SummerPow5;code SummerSide5;code SumClan5
;code breath_STYLE1;code dem0nking1;code clan_change1
;code breath_STYLE2;code dem0nking2;code clan_change2
;code breath_STYLE3;code dem0nking3;code clan_change3
;code breath_STYLE4;code dem0nking4;code clan_change4
;code breath_STYLE5;code dem0nking5;code clan_change5
;code LimitedPride1;code PRIDEPLAY1;code prideclan1
;code LimitedPride2;code PRIDEPLAY2;code prideclan2
;code LimitedPride3;code PRIDEPLAY3;code prideclan3
;code LimitedPride4;code PRIDEPLAY4;code prideclan4
;code LimitedPride5;code PRIDEPLAY5;code prideclan5
;code PREMFIRST1;code PREMSECOND1;code PREMCLAN1
;code PREMFIRST2;code PREMSECOND2;code PREMCLAN2
;code PREMFIRST3;code PREMSECOND3;code PREMCLAN3
;code PREMFIRST4;code PREMSECOND4;code PREMCLAN4
;code PREMFIRST5;code PREMSECOND5;code PREMCLAN5
;code PBRoll1;code PDRoll1;code PCRoll1
;code PBRoll2;code PDRoll2;code PCRoll2
;code PBRoll3;code PDRoll3;code PCRoll3
;code PBRoll4;code PDRoll4;code PCRoll4
;code PBRoll5;code PDRoll5;code PCRoll5
;code PClan1
;code PClan2
;code PClan3

Roblox Slayers Unleashed Codes đã hết hạn sử dụng

 • ;code 1yearreset
 • ;code 1YR_CLAN1
 • ;code 1YR_MARK1
 • ;code 1YR_RACE1
 • ;code 1YR_CLAN1
 • ;code 1YRBREATHING1
 • ;code Kibutsuji1
 • ;code CRoll1
 • ;code Clanez1
 • ;code RainbowClan1
 • ;code humanKing1
 • ;code muzan_art1
 • ;code ZENOKEIDEMON
 • ;code DRoll1
 • ;code SundayRSll1
 • ;code PridezBDA1
 • ;code potential1
 • ;code BLOODSURGE1
 • ;code ZENOKEIBREATHING
 • ;code BRoll1
 • ;code Spower1
 • ;code PridePower1
 • ;code toppower1
 • ;code reset_all_stats—Redeem for a Stat Reset
 • ;code PPReset—Redeem for a Stat Reset
 • ;code SUNRESET1—Redeem for a Stat Reset
 • ;code RESET1—Redeem for a Stat Reset
 • ;code d3mon_leader—Redeem for a Stat Reset
 • ;code NICHI1—Redeem for a Nichirin Blade Color
 • ;code stat_restart
 • ;code new_upd4te
 • ;code WATER_REWORK
 • ;code MAY_MONTH
 • ;code happy_saturdayy
 • ;code friday_r3s3t
 • ;code statz_redo
 • ;code thunderBOOM1
 • ;code fixinG1
 • ;code EGGSPLOSIVE1
 • ;code new_BRTHIN1
 • ;code YAMEII1
 • ;code broski1
 • ;code waterREWORK1
 • ;code giyuhashira1
 • ;code mrmorale1
 • ;code Kaigaku1
 • ;code darkness1
 • ;code easteregg1
 • ;code eggshell1
 • ;code charm1
 • ;code storymode1
 • ;code peak_GAME1
 • ;code dead_CALM1
 • ;code AKAZA_BOSS1
 • ;code maybda1
 • ;code infinitymaze1
 • ;code tomioka_pls1
 • ;code roofPIECE1
 • ;code crasher1
 • ;code trainfight1
 • ;code bunnyclan1
 • ;code stone_cl4n1
 • ;code NEW_BOSS1
 • ;code KamadoFamily1
 • ;code t0tem1
 • ;code back2human1
 • ;code maymay1
 • ;code dekooo1
 • ;code MAX_PRESTIGE1
 • ;code SU_Easter1
 • ;code i_playSU1
 • ;code pow3rUP1
 • ;code myRace1
 • ;code water_b0ss1
 • ;code markofwater1
 • ;code TATAKAE1
 • ;code ELOELO1
 • ;code sun_mark1
 • ;code GLASSYSKY1
 • ;code stuffstuff1
 • ;code STAT_RESET
 • ;code leroooy1
 • ;code sundaeM4rk1
 • ;code wowMARK1
 • ;code LESGOOO1
 • ;code LEVELUP1
 • ;code helloRac1
 • ;code gimme_mArk1
 • ;code plentyFISH1
 • ;code pureSLAYERR1
 • ;code pureSLAYERR2
 • ;code pureSLAYERR3
 • ;code pureSLAYERR4
 • ;code pureSLAYERR5
 • ;code pureSLAYERR6
 • ;code pureSLAYERR7
 • ;code pureSLAYERR8
 • ;code pureSLAYERR9
 • ;code pureSLAYERR10
 • ;code breathee_1
 • ;code breathee_2
 • ;code breathee_3
 • ;code breathee_4
 • ;code breathee_5
 • ;code breathee_6
 • ;code breathee_7
 • ;code breathee_8
 • ;code breathee_9
 • ;code breathee_10
 • ;code tgif1
 • ;code tgif2
 • ;code brah1
 • ;code brah2
 • ;code new_powers1
 • ;code new_powers2
 • ;code goodNIGHT1
 • ;code goodNIGHT2
 • ;code playRanked1
 • ;code playRanked2
 • ;code playRanked3
 • ;code playRanked4
 • ;code playRanked5
 • ;code playRanked6
 • ;code playRanked7
 • ;code playRanked8
 • ;code playRanked9
 • ;code playRanked10
 • ;code plsGyokko1
 • ;code plsGyokko2
 • ;code plsGyokko3
 • ;code plsGyokko4
 • ;code plsGyokko5
 • ;code plsGyokko6
 • ;code plsGyokko7
 • ;code plsGyokko8
 • ;code plsGyokko9
 • ;code plsGyokko10
 • ;code gambit_goat1
 • ;code gambit_goat2
 • ;code weRuling1
 • ;code weRuling2
 • ;code weRuling3
 • ;code weRuling4
 • ;code weRuling5
 • ;code weRuling6
 • ;code weRuling7
 • ;code weRuling8
 • ;code weRuling9
 • ;code weRuling10
 • ;code plsHantengu1
 • ;code plsHantengu2
 • ;code plsHantengu3
 • ;code plsHantengu4
 • ;code plsHantengu5
 • ;code plsHantengu6
 • ;code plsHantengu7
 • ;code plsHantengu8
 • ;code plsHantengu9
 • ;code plsHantengu10
 • ;code friday_spree1
 • ;code friday_spree2
 • ;code thursday_spree1
 • ;code thursday_spree2
 • ;code wed_spree1
 • ;code wed_spree2
 • ;code tuesday_spree1
 • ;code tuesday_spree2
 • ;code domaisBACK1
 • ;code domaisBACK2
 • ;code domaisBACK3
 • ;code domaisBACK4
 • ;code domaisBACK5
 • ;code domaisBACK6
 • ;code domaisBACK7
 • ;code domaisBACK8
 • ;code domaisBACK9
 • ;code domaisBACK10
 • ;code gyokkoCLAN1
 • ;code gyokkoCLAN2
 • ;code gyokkoCLAN3
 • ;code gyokkoCLAN4
 • ;code gyokkoCLAN5
 • ;code gyokkoCLAN6
 • ;code gyokkoCLAN7
 • ;code gyokkoCLAN8
 • ;code gyokkoCLAN9
 • ;code gyokkoCLAN10

Hướng dẫn cách nhập code Slayers Unleashed

Hướng dẫn nhanh

Vào Roblox, tìm và chọn mode game → Tại giao diện chính bạn ấn vào biểu tượng trò chuyệnNhập code vào khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím để nhận quà từ mã code.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn truy cập vào Roblox, tìm và chọn mode game → Ấn vào nút Play để tham gia vào trò chơi.

Slayers Unleashed
Vào Roblox, tìm và chọn mode game → Ấn nút Play để tham gia vào trò chơi

Bước 2: Tại giao diện chính bạn ấn vào biểu tượng trò chuyệnNhập code vào khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím để nhận quà từ mã code.

Slayers Unleashed
Ấn vào biểu tượng trò chơi, nhập code và khung chát và ấn nút Enter trên bàn phím

Chúc các bạn thành công. Đừng quên thường xuyên ghé thăm website vào chuyên mục Game Online để cập nhật mã giftcode thường xuyên nhé. Cảm ơn các game thủ đã đọc bài chia sẻ của em ạ.

tư vấn

5/5 (1 Review)
Bình luận bài viết (0 bình luận)

0969 001 863